С Т А Т У Т

Міжнародної громадської організації «Світ нового виміру»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародна громадська організація «Світ нового виміру» (далі – Організація), є міжнародною громадською організацією, яка об`єднує громадян України а також іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для реалізації завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими чинними нормативно-правовими актами України, міжнародними актами, що ратифіковані, та цим Статутом.

1.3. Організація є неприбутковою спілкою об’єднань громадян.

1.4. Організація для виконання своїх статутних завдань організовує свою роботу, взаємодіючи з органами державної законодавчої та виконавчої влади, місцевими органами державної виконавчої влади, органами державного управління, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, фінансовими та страховими установами, профспілками, громадськими організаціями, іншими юридичними і фізичними особами на території України та урядовими і неурядовими організаціями іноземних держав.

1.5. Організація здійснює свою діяльність на основі наступних демократичних принципів: добровільності, законності, гуманності, самоврядуванні, рівноправності своїх членів, виборності та підзвітності керівних органів, гласності та відкритості в роботі, невтручання у внутрішню діяльність, функції та повноваження членів Організації.

1.6. Організація не залежить у своїй діяльності від політичних партій і релігійних організацій.

1.7. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банківських установах (в т.ч. в іноземній валюті), печатку, штамп, бланк, символіку та іншу атрибутику зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Радою Організації. Символіка Організації підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.8. Організація для досягнення мети своєї статутної діяльності має право виступати учасником цивільно-правових відносин, від свого імені укладати угоди, орендувати рухоме та нерухоме майно, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.9. Організація несе відповідальність по своїх зобов’язаннях майном, що їй належить. Організація не відповідає по зобов’язанням держави, так само як і держава не відповідає по зобов’язанням Організації. Організація не відповідає по зобов’язанням своїх членів та створених Організацією юридичних осіб, так само як і вони не відповідають по зобов’язанням Організації.

 

2. НАЗВА ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повна назва: Міжнародна громадська організація «Світ нового виміру».

• Українською мовою: Міжнародна громадська організація «Світ нового виміру»;

• Російською мовою: Международная общественная организация «Мир нового измерения»;

• Англійською мовою: International Public Organization «World New Dimension».

2.2. Скорочене найменування:

• Українською мовою: МГО «Світ нового виміру»;

• Російською мовою: МОО «Мир нового измерения»;

• Англійською мовою: IPO «World New Dimension».

2.3. Назва Організації є її невід’ємною ознакою і може бути використана іншими установами, організаціями та підприємствами не інакше, як за її згодою.

 

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.1. Організація створюється з метою створення відповідних умов для поліпшення якості життя через досягнення стійкого бадьорого позитивного емоційного стану, що, в свою чергу, сприятиме фізичній, емоційній та духовній досконалості, а також покращенню матеріального становища, розширенню можливостей та розкриттю внутрішнього потенціалу членів Організації та суспільства в цілому.

3.2. Організація ставить перед собою наступні основні завдання:

- сприяння максимальному збільшенню кількості людей, що досягли зазначеного емоційного стану;

- формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і морально-вольових якостей громадян, які є членами Організації, та суспільства в цілому;

- донесенню необхідної інформації через засоби масової інформації;

- проведенню різноманітних оздоровчо-розважальних заходів, створенню спортивних клубів, розвитку нових видів спорту;

- будівництво (оренда) оздоровчо-розважальних баз для активного відпочинку членів Організації;

- представництво та захист конституційних прав і законних інтересів організацій та громадян членів Організації в органах державної законодавчої та виконавчої влади, місцевих органах державної виконавчої влади, органах державного управління, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, в громадських (неурядових) організаціях іноземних держав;

- взаємодія з органами державної законодавчої та виконавчої влади щодо формування державної політики, спрямованої на вирішення соціально-економічних, політичних та інших життєво важливих проблем членів Організації та суспільства в цілому;

- організація збору та аналіз інформації щодо діяльності громадських організацій на містах, їх підприємств, установ та організацій, сприяння обміну досвідом між ними з питань вирішення загальних проблем;

- сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій та благодійної допомоги для розвитку та підтримки членів Організації, їх підприємств, установ та організацій;

- інформування суспільства щодо діяльності Організації;

3.3. Напрямками діяльності Організації з метою виконання статутних завдань в установленому законом порядку є:

- отримання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань;

- участь у політичній діяльності та виборчому процесі в межах, передбачених чинним законодавством України та сприяння в проведенні виборчих кампаній, проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо);

- створення сайту, телеканалу, газети та журналу Організації;

- проведення тренінгів, семінарів, зборів, направлених на підвищення, розширення людських можливостей, вивчення та отримання нового досвіду;

- працевлаштування перспективної молоді;

- створення майданчиків для прокату, обміну, продажу товарів та наданню різного роду послуг між членами Організації;

- створення зацікавлених груп фізичних та юридичних осіб для досягнення мети Організації;

- інші напрямки діяльності, що не суперечать діючому законодавству.

 

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ІХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ.

4.1. Членство в Організації є добровільним та може бути індивідуальним або колективним.

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни іншої держави (якщо їх членство в Організації не суперечить законодавству цієї держави) та особи без громадянства, які визнають Статут Організації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Організації.

4.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, які визнають Статут Організації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Організації.

Колективні члени Організації реалізують свої права та обов’язки в Організації через своїх представників, які обираються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної організації.

4.4. Члени Організації сплачують вступні членські внески, щорічні членські внески. Розмір членських внесків та порядок їх внесення визначає Рада Організації.

4.5. Члени Організації зберігають повну організаційну, фінансову та господарську самостійність, повноваження та представницькі функції, визначені їх Статутами, та права юридичних осіб.

4.6. Члени Організації, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність Організації, можуть одержати звання Почесного члена Організації. Порядок набуття звання Почесного члена, а також його статус визначається відповідним положенням, що затверджується Радою Організації.

4.7. Вступ до Організації здійснюється:

- для індивідуальних членів на підставі особистої письмової заяви;

- для колективних членів на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації.

4.8. Рішення про прийняття до Організації приймається:

- керівним органом місцевого осередку Організації або Радою Організації щодо прийняття індивідуальних членів;

- Радою Організації щодо прийняття колективного члену.

4.9. Припинення повноважень індивідуального члена Організації здійснюється керівним органом місцевого осередку або Радою Організації у разі:

- надання письмової заяви індивідуального члена Організації у разі добровільного виходу із членів Організації;

- невиконання ним або порушення статутних вимог Організації.

4.10. Припинення в Організації повноважень колективного члена здійснюється Радою Організації у разі:

- надання до Ради Організації рішення зборів члена Організації про добровільний вихід з Організації;

- невиконання або порушення колективним членом Організації статутних або регламентних вимог Організації;

4.11. Члени Організації мають право:

- делегувати Організації свої права;

- використовувати символіку Організації;

- брати участь у роботі Конференції;

- брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Організації;

- брати участь в управлінні Організацією в порядку, передбаченому цим Статутом;

- вносити заяви та пропозиції на розгляд Конференції та інших органів управління Організації, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;

- отримати звання Почесний член Організації;

- брати участь у заходах та програмах, що реалізуються Організацією;

- публікувати свої матеріали, оголошення в засобах масової інформації, що створені Організацією;

- одержувати інформацію про діяльність Організації;

- отримувати інформаційну, матеріальну, організаційну та іншу необхідну допомогу для проведення своєї статутної діяльності.

- вийти із складу Організації в порядку та на умовах, визначених Статутом Організації;

Кожна особа зі складу членів Організації має право обирати та бути обраною до керівних та контролюючих органів Організації.

4.12. Членство в Організації не виключає можливості членства в інших об’єднаннях/спілках об’єднань/, окрім тих, мета і завдання діяльності яких суперечить Конституції України, чинному законодавству України та Статуту Організації.

4.13. Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватися Статуту Організації та виконувати його вимоги;

- виконувати рішення Конференції, Ради та Виконавчого комітету Організації;

- брати в межах своїх можливостей участь у заходах, які проводить Організація;

- здійснювати в межах своїх можливостей активну діяльність, спрямовану на виконання мети створення, статутних завдань Організації та подальший розвиток Організації в порядку, передбаченому цим Статутом;

- своєчасно та в повному обсязі виконувати прийняті на себе обов’язки, відповідно до умов цього Статуту;

- в межах своєї компетенції поширювати та роз’яснювати мету створення, напрямки діяльності та програмні положення Організації;

- поважати права та законні інтереси інших членів Організації;

- надавати в межах своїх можливостей необхідну всебічну допомогу Організації та її членам;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- матеріально в межах своїх можливостей підтримувати діяльність Організації шляхом внесення добровільних пожертвувань, своєчасної сплати членських внесків;

4.14. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Організації можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:

- попередження;

- припинення членства у Організації.

4.15. Виключення з членів Організації здійснюється за рішенням Ради Організації:

- за власним рішенням члена Організації;

- за порушення положень цього Статуту;

- за дії або бездіяльність, які завдають, або можуть завдати матеріальну або моральну шкоду Організації або її членам.

4.16. Члени Організації мають право в будь-який час вийти із Організації за власним рішенням, що підтверджується протоколом /витягом із протоколу/ зборів колективу для колективних членів та особистої заяви для індивідуальних членів Організації.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Основу Організації складають обласні (регіональні, місцеві) осередки, які об`єднують в своєму складі індивідуальних та колективних членів Організації за територіальними ознаками по місцю проживання, навчання чи роботи, при умові, що місцевий осередок створюють не менше трьох чоловік.

5.2. Поодинокі члени Організації в областях (регіонах, місцевостях), в яких осередки Організації не створені, відносяться до найближчого за територіальною ознакою осередку.

5.3. Обласні (регіональні, місцеві) осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про місцеві осередки Організації, яке розробляється та затверджується Радою Організації. Місцеві осередки, які не є юридичними особами легалізують своє заснування шляхом повідомлення місцевого державного органу реєстрації відповідно до чинного законодавства. Місцеві осередки з правами юридичної особи (за наявності відповідного рішення Ради Організації) повинні зареєструватися в установленому Законом порядку. Рішення про надання дозволу місцевому осередку набути статус юридичної особи приймається Радою Організації. Місцеві осередки Організації, які мають статус юридичної особи, мають право на виготовлення та застосування власної печатки та відкриття поточного та інших рахунків в банківських установах (в т.ч. в іноземній валюті).

5.4. Керівними органами Організації є:

- Конференція Організації;

- Рада Організації, очолювана Головою Ради;

- Секретаріат Ради Організації;

- Президент Організації;

- Перший Віце-президент, Віце-президенти;

- Виконавчий комітет Організації;

5.5.Найвищим керівним органом Організації є Конференція.

5.5.1. Чергова Конференція скликається Радою Організації не менше одного разу на 5 (п’ять) років.

Рішення про скликання Конференції приймається не пізніше, як за 1 (один) місяць до її проведення;

5.5.2. У разі потреби може бути скликана позачергова Конференція за рішенням Ради або Президента, або за пропозиціями більше третини членів Організації;

У випадку скликання позачергової Конференції за пропозиціями більше 1/3 членів Організації, остання повинна бути проведена не пізніше, ніж через 1 (один) місяць після надходження до Ради необхідної кількості офіційно оформлених пропозицій членів Організації.

Норма представництва при скликанні позачергової Конференції, час та терміни її проведення визначаються Радою Організації.

Позачергова Конференція не скасовує необхідність проведення чергової Конференції у встановлений термін.

Повноваження виборних органів і керівників Організації, обраних на позачерговій Конференції, поширюються тільки до наступної чергової Конференції.

5.5.3. Норми представництва осередків Організації на Конференції, час і місце її проведення та порядок денний визначає Рада Організації.

5.5.4. Не пізніше, як за 14 календарних днів до скликання Конференції, члени та засновники Організації письмово повідомляються про проведення Конференції з зазначенням норми представництва на, часу і місця проведення Конференції та проекту порядку денного.

5.5.5. Делегатами Конференції є Президент та Віце-президенти Організації, члени Ради, члени Контрольно ревізійної комісії, а також представники засновників та осередків Організації, які обираються ними самостійно, відповідно до їх статутів та норм представництва на Конференції, встановлених Радою Організації.

5.5.6. Конференція відкривається і є правомочною за умови участі в ній 2/3 висунутих делегатів, повноваження яких перевірено та встановлено мандатною комісією Конференції.

Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів Конференції. Рішення про внесення змін до Статуту та про припинення діяльності Організації приймаються двома третинами голосів від загальної чисельності присутніх делегатів Конференції.

5.5.7. До компетенції Конференції належить:

а) визначення політики Організації, стратегії і тактики її діяльності;

б) затвердження напрямів діяльності Організації;

в) прийняття Статуту Організації, затвердження змін та доповнень до нього не менш, як у 2/3 голосів делегатів, присутніх на Конференції. Прийняті Конференцією зміни до Статуту Організації підлягають невідкладній реєстрації в установленому діючим законодавством України порядку.

ґ) обрання та відкликання Президента, Віце-президентів, Голови та членів Ради Організації;

д) прийняття рішення про вступ Організації до міжнародних організацій і вихід з них;

е) обрання та відкликання членів Контрольно-ревізійної комісії;

є) заслуховування та затвердження звітів Президента, Ради, Контрольно-ревізійної комісії та у разі необхідності робочих органів Організації;

ж) делегування Раді права вирішення окремих питань, які належать до компетенції Конференції;

з) реалізація права власності на кошти та майно Організації та делегування Раді Організації окремих функцій господарського управління майном та коштами Організації;

і) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації не менш, як у 3/4 голосів делегатів присутніх на Конференції;

к) призначення ліквідаційної комісії.

Конференція може розглядати і будь-які інші питання щодо діяльності Організації.

Повноваження, передбачені пунктами б, в, ґ, е, і, відносяться виключно до компетенції Конференції Організації.

5.5.8. У випадку необхідності вирішення невідкладних питань, що відносяться до компетенції Конференції, допускається прийняття рішення шляхом опитування, порядок якого визначається Радою Організації згідно чинного законодавства.

5.5.9. Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів Організації.

5.6. Вищим керівним органом в період між Конференціями є Рада Організації, яка формується із представників осередків Організації.

5.6.1. До складу Ради входять:

Президент, Перший Віце-президент, Віце-президенти, Голова Ради, голови регіональних (обласних) осередків Організації, а також делеговані від осередків Організації інші члени Ради.

Рішення про прийняття до складу Ради делегованих від осередків Організації приймається Радою Організації.

Голови регіональних (обласних) осередків та комісій Організації, призначені та обрані в період між Конференціями, стають членами Ради Організації за посадою після затвердження їх Радою Організації.

5.6.2. Рада обирається терміном до наступної чергової Конференції .

5.6.3.Рада збирається на свої засідання не рідше одного разу на три місяці. Головує на засіданні Ради Голова Ради. Позачергові засідання Ради Організації скликаються за ініціативою Президента, Голови Ради або на вимогу не менше третини членів Ради. Рада має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх.

5.6.4. Рада Організації:

- організовує виконання визначених Конференцією напрямків роботи Організації;

- обирає Виконком Організації;

- здійснює присвоєння членам Організації звання Почесного члена Організації;

- здійснює прийом до Організації колективних членів;

- приймає рішення про створення нових осередків Організації, їх реєстрації, та затвердження статутів або положень про їх діяльність;

- затверджує фінансові звіти за минулий рік та бюджет на наступний рік;

- створює комісії за напрямками діяльності, затверджує Положення про них та їх чисельний і персональний склад;

- затверджує плани роботи та розвитку Організації на поточний та наступний рік;

- координує діяльність членів Організації;

- приймає рішення про скликання чергової або позачергової Конференції відповідно до статей 5.5.1 та 5.5.2. цього Статуту;

- пропонує зміни та доповнення до Статуту, з подальшим затвердженням Конференцією;

- визначає розмір та порядок внесення вступних членських внесків і щорічних членських внесків;

- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень Конференції, визначеної нею політики;

- заслуховує та затверджує щорічні звіти Президента, Віце-президентів, Голови Ради та Контрольно-ревізійної комісії;

- визначає процедуру голосування на Конференції;

- приймає (за дорученням Конференції) рішення про вступ Організації до міжнародних організацій і вихід з них;

- вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до статутних завдань;

- виносить питання на розгляд Конференції;

- звітує перед Конференцією про проведену роботу;

- приймає від імені Організації заяви та звернення до державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації;

- за дорученням Конференції затверджує бюджет, плани економічного та соціального розвитку Організації; ї

- затверджує Голів осередків та комісій Організації;

- може делегувати частину своїх повноважень Виконавчому комітету Організації;

- здійснює інші повноваження, передані до її компетенції Конференцією.

5.6.5. Рада Організації має право розглядати будь-які інші питання діяльності Організації, окрім тих, що відносяться виключно до компетенції Конференції.

5.6.6. По окремим питанням, у разі термінової необхідності, засідання Ради Організації можуть проводитися шляхом комутаційного зв’язку та опитування.

5.6.7. Протокол засідання Ради Організації підписують Голова Ради та секретар Ради.

5.6.8. Рішення Ради Організації, прийняті в межах її повноважень, є обов`язковими для всіх членів Організації.

5.7. У період між засіданнями Ради діяльністю Організації керує Секретаріат Ради (далі Секретаріат)

5.7.1. Особовий склад Секретаріату обирається Конференцією на термін до наступної чергової Конференції в кількості 3-6 осіб.

До його складу входять Президент Організації та особи, обрані Конференцією зі складу вже обраних членів Ради.

5.7.2. Засідання Секретаріату скликаються Президентом Організації за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць і є чинними за присутності на ньому більшої половини членів Секретаріату. Президент Організації головує на засіданнях Секретаріату. У засіданні Секретаріату має право брати участь з правом дорадчого голосу Голова Контрольно-ревізійної комісії Організації.

5.7.3. Рішення Секретаріату приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Секретаріату. По окремим питанням, у разі термінової необхідності, засідання Секретаріату можуть проводитися шляхом комутаційного зв’язку та опитування.

5.7.4. До компетенції Секретаріату належить:

- забезпечення виконання рішень Конференції;

- скликання засідання Ради Організації;

- за дорученням Конференції розглядання бюджету та планів соціально-економічного розвитку Організації;

- прийняття рішення про заснування друкованих органів, призначення та звільнення їх головних редакторів;

- реалізація права власності на кошти та майно, відповідно до напрямків діяльності, визначених Статутом та затверджених рішеннями Конференції та Ради;

- здійснення оперативного керівництва Організацією;

- підготовка пропозицій про призначення голів Комітетів та Комісій Організації;

- визначення порядку діяльності та структури Виконавчого комітету Організації та розробка Положення про Виконавчий комітет;

- здійснення поточного контролю за діяльністю Виконавчого комітету Організації.

- визначення та затвердження переліку документів, необхідних для прийняття у члени Організації;

- організація проведення Конференції;

- визначення та затвердження особового складу мандатної комісії Конференції;

- створення Комітетів та Комісій для виконання окремих програм діяльності Організації та затвердження Положень про них;

- затвердження Положення про нагороди Організації;

- прийняття рішення про затвердження символіки Організації та Положення про неї, зразків печаток, штампів, бланків;

- прийняття рішення про представлення до Державних, Урядових, галузевих та власних нагород активістів Організації;

- сприяння діяльності членів Організації, засновників Організації, госпрозрахункових установ і організацій Організації зі статусом юридичної особи, заснованих Організацією підприємств;

- організація підготовки кадрів Організації;

5.7.5. Рішення Секретаріату Ради Організації, прийняті в межах його повноважень, є обов`язковими для всіх членів Організації.

5.8. Загальне керування поточною діяльністю Організації по виконанню статутних завдань здійснює Президент Організації.

5.8.1. Президент Організації обирається Конференцією із складу делегатів Конференції – членів Організації прямим голосуванням терміном до наступної чергової Конференції простою більшістю голосів і володіє вищими виконавчо-розпорядчими повноваженнями в Організації.

5.8.2. Президент Організації:

- відкриває Конференцію ;

- подає для обрання на розгляд Конференції кандидатури Першого Віце-президента та Віце-президентів;

- керує роботою Ради Організації;

- скликає засідання Ради та головує на засіданнях Ради Організації;

- організує діяльність Організації у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту;

- затверджує функціональні обов’язки Першого Віце-президента, Віце-президентів та штатних працівників Організації;

- має право підпису банківських та інших фінансово-господарських документів, інших документів, що стосуються діяльності Організації;

- у межах, визначених Конференцією, здійснює оперативне управління коштами та майном Організації;

- забезпечує виконання визначених Статутом завдань Організації та прийнятих на Конференціях та засіданнях Ради Організації рішень;

- вносить пропозиції щодо штатного розпису Організації, затверджує його, приймає та звільнює штатних працівників Організації;

- вносить пропозиції щодо призначення або звільнення керівників госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, що створені Організацією;

- затверджує поточні плани діяльності Організації;

- стежить за відповідністю діяльності Організації до цього Статуту;

- керує здійсненням програм Організації;

- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл і використання матеріальних і фінансових фондів на підставі рішень Конференції та Ради Організації;

- без довіреності представляє Організацію в органах державної законодавчої та виконавчої влади, місцевих органах державної виконавчої влади, органах державного управління, органах місцевого самоврядування, профспілках, політичних партіях, громадських (неурядових) організаціях іноземних держав та інших установах та організаціях, представляє і захищає її інтереси у відносинах з усіма установами, організаціями і громадянами, в тому числі закордонними;

- укладає угоди, видає доручення від імені Організації на виконання будь-яких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки;

- звітує про діяльність Організації на Конференції, інформує про неї на засіданнях Ради;

- виконує інші функції, які покладаються на нього Конференцією та Радою Організації;

- у разі необхідності скликає позачергову Конференцію Організації.

5.8.3. Накази та розпорядження Президента Організації є обов’язковими для виконання всіма штатними працівниками та членами Організації.

5.8.4. Президент Організації може бути достроково звільнений з посади на позачерговій Конференції Організації за грубе порушення Статуту, нанесення значного морального чи матеріального збитку Організації.

5.8.5. У разі відсутності Президента або неможливості виконання ним своїх посадових обов`язків функції Президента виконує Перший Віце-президент.

5.9. Перший Віце-президент та Віце-президенти обираються Конференцією Організації за поданням Президента на термін до наступної чергової Конференції та діють згідно напрямків діяльності та Положень про їх діяльність, затверджених Президентом.

5.10. Радою Організації може бути створений штатний апарат (Дирекція), який очолює Генеральний директор. У своїй діяльності Генеральний директор керується Положенням, затвердженим Радою Організації.

5.11. Виконавчим органом Організації є Виконавчий комітет.

5.11.1.Структура, чисельний склад та порядок діяльності Виконавчого комітету визначаються та затверджуються Радою Організації. Штатний розпис Виконавчого комітету затверджується Президентом за рішенням Ради Організації.

5.11.2. Голова Виконавчого комітету призначається та звільняється Радою Організації за поданням Президента.

5.11.3. Працівники Виконавчого комітету приймаються на роботу та звільняються з неї Головою Виконавчого комітету.

5.11.4. На період тимчасової відсутності Голови Виконавчого комітету, його повноваження (окрім повноважень, делегованих особисто йому Радою або Президентом Організації) виконують Перший заступник/заступник голови Виконавчого комітету.

5.11.5. У випадку звільнення Голови Виконавчого комітету, у період до призначення нового Голови Виконавчого комітету, його повноваження тимчасово виконують Перший заступник/заступник голови Виконавчого комітету або інша особа, призначена рішенням Ради Організації.

Особа, призначена Радою виконувати повноваження Голови Виконавчого комітету несе персональну відповідальність за прийняті нею рішення під час виконання обов’язків Голови Виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства України.

5.11.6. Голова Виконавчого комітету:

- здійснює поточне керівництво Виконавчим комітетом Організації;

- у межах, визначених Радою, здійснює розпорядження коштами та майном Організації;

- за рішенням Ради має право підпису банківських та інших фінансово-господарських документів, інших документів, що стосуються діяльності Організації;

- організовує та забезпечує належний бухгалтерський облік і звітність Організації;

- подає на затвердження Президента штатний розпис Виконавчого комітету Організації;

- приймає на роботу та звільняє працівників Виконавчого комітету Організації;

- проводить поточну роботу з підприємствами та комерційними структурами Організації;

- виконує інші повноваження, делеговані йому Президентом та Радою Організації.

5.12. Контроль за фінансовою діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія (КРК), яка обирається Конференцією відкритим голосуванням у кількості 3 (трьох) осіб терміном до наступної чергової Конференції простою більшістю голосів.

5.12.1. Члени КРК не можуть входити до керівних та виконавчих органів Організації.

5.12.2. КРК обирає зі свого складу відкритим голосуванням Голову КРК та його заступника.

5.12.3. Контрольно-ревізійна комісія Організації:

- має право брати участь у засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу;

- перевіряє виконання бюджету Організації центральними органами Організації;

- проводить перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Організації;

- розглядає скарги та апеляції членів Організації стосовно фінансово-господарської діяльності Організації;

- розглядає внутрішні конфліктні ситуації фінансово-господарського характеру та виносить свої рекомендації щодо них на розгляд Ради та Конференції Організації;

- звітує на Конференції та засіданнях Ради Організації про стан фінансово-господарської діяльності Організації та свою діяльність;

- періодично інформує Раду Організації про стан фінансової дисципліни в Організації.

5.12.4. КРК здійснює перевірки (ревізії) не менше як один раз на рік за дорученням Конференції, Ради Організації або за власною ініціативою. КРК подає висновок за річними звітами та балансами до Ради Організації. Результати перевірок та ревізій за весь час своєї діяльності КРК надає Конференції.

5.12.5. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Радою Організації.

5.13. Організація може мати в своєму складі функціональні Комісії та Комітети за напрямками діяльності, які створюються за рішенням Ради Організації та діють згідно положень про них, затверджених Радою Організації.

 

6. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Для виконання своїх завдань Організація має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт та інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

6.2. Організація є власником належного їй майна. Організація володіє, використовує та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна.

6.3. У власності Організації можуть бути кошти, земельні ділянки, багаторічні насадження, будинки, будівлі, спорудження, житловий фонд, транспорт, устаткування, інвентар, майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення та інші майнові і немайнові активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності Організації.

Крім того, власністю Організації є:

- майно та кошти установ, підприємств Організації, які отримані, придбані за рахунок Організації або за державні кошти, виділені на безповоротній основі (державна безповоротна цільова допомога);

- видавництва, засоби масової інформації, засновані або придбані Організацією відповідно до його статутних цілей у порядку та на умовах, передбачених законодавством.

У власності Організації та її осередків може бути майно, придбане за власні кошти або передане із державної чи комунальної власності на законних підставах.

6.4. Кошти та майно Організації формуються за рахунок:

- коштів та іншого майна, переданого засновниками, членами або державою;

- вступних та членських внесків членів Організації;

- пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій різних форм власності;

- фінансової підтримки з державного бюджету України;

- майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.5. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.6. Кошти Організації використовуються на виконання статутних завдань, здійснення господарської діяльності і на оплату праці штатних працівників Організації.

6.7. Члени Організації не мають права власності на кошти та майно, що належить Організації.

6.8. Організація та створені нею установи і організації ведуть оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації і вносять у державний бюджет платежі в порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації в порядку, встановленому законодавством України.

7.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції Організації, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів.

При реорганізації Організації вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

7.3. Ліквідація здійснюється за рішенням Конференції Організації, якщо за нього проголосувало не менш, як 2/3 присутніх делегатів, або за рішенням суду.

7.4. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Конференцією.

7.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації.

7.6. Процедуру ліквідації Організації ліквідаційна комісія здійснює згідно з чинним законодавством України.

7.7. Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.

7.8. У разі ліквідації майно та кошти Організації не можуть перерозподілятися між членами Організації та повинні бути передані іншому неприбутковому об’єднанню громадян або спрямовані на благодійництво, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовані в доход держави.